ما در دکترسمعک به کسانی که شنیدن با سمعک را ناکارآمد می دانند، از طریق مشاوره و همراهی حرفه ای کمک می کنیم که حس خوب شنیدن را زندگی کنند.

دسترسی و انتخاب آسان

دسترسی و انتخاب آساندسترسی و انتخاب آساندسترسی و انتخاب آساندسترسی و انتخاب آساندسترسی و انتخاب آسان
logo_dr-sammak