ما در دکترسمعک به کسانی که شنیدن با سمعک را ناکارآمد می دانند، از طریق مشاوره و همراهی حرفه ای کمک می کنیم که حس خوب شنیدن را زندگی کنند.

تست غربالگري شنوايي چيست؟

نویسنده : دکترسمعک
۱۴۰۰/۹/۲
تست غربالگري شنوايي چيست؟

تست غربالگري شنوايي چيست؟

تست غربالگري، تست اي ساده است كه توسط اديولوژيست انجام مي شود اين تست فقط چند دقيقه بطول مي انجامد و هدف آن شناسايي كودكاني است كه نياز به ارزيابي بيشتر دارند تا وجود اٌفت شنوايي براي آنها معين شود. اما بخاطر اينكه مطمئن شويد شنوايي كودك بايد به شكل كامل مورد آزمايش قرار گيرد.

با تشکر از شما دوست عزیز که دکترسمعک را انتخاب کردید.

غربالگری

غربالگري در حقيقت يك سري از خدماتي مي باشد كه شما نياز داريد تا به سالمت كودك تان و انجام مراقبت هاي درست مطمئن شويد. نوزادان قبل از شش ماهگي شامل اين طرح مي شوند. بدليل اينكه تشخيص و درمان زودرس اختالالت شنوايي و استفاده از خدمات توانبخشي در راستاي وضعيت سالمتي نوزادان و شيرخواران نقش حياتي دارد، اين برنامه طراحي شده و اجرا مي شود.

در اين سنجش با استفاده از دستگاه OAE امواجي به گوش فرستاده شده و انعكاس امواج مشخص مي نمايد كه شنوايي گوش چگونه است. غربالگري شنوايي، فقط اولين گام مي باشد. اگر تست غربالگري احتمال اٌفت شنوايي را نشان دهد، گام بعدي، طراحي يك برنامه و رفتن نزد شنوايي شناس )اُديولوژيست( جهت انجام تستهاي پيگيري مي باشد. شنوايي شناس متخصصي است كه تستهايي را جهت تعيين مشكل شنوايي، نوع و شدت مشكل انجام مي دهد. چنين تست هايي به شما اطمينان خواهد داد كه مهارت هاي ضروري زبان بطور طبيعي پيشرفت خواهد كرد و كودك در خانواده، مدرسه، جمع دوستان، شغل و ديگر فعاليت هاي زندگي موفق مي شود.

شنوايي شناس بوسيله تست هاي پيگيري، مثال استفاده از آزمون ABR كه نيازي به پاسخگويي خود كودك نيست، مي تواند نوع اٌفت شنوايي را شناسايي كرده و گاهي علت آنرا متوجه شود. همچنين ممكن است توجهات پزشكي بيشتر و مالقات با يك متخصص گوش و حلق و بيني را توصيه نمايد.

اگر مشكل شنوايي وجود داشته باشد شنوايي شناس، متخصص گوش و حلق و بيني، متخصص اطفال و ساير متخصصين كه با كودك در ارتباط هستند. انواع خدمات مداخله اي جهت كمك به كودكتان را در اختيار شما قرار مي دهند. بعنوان مثال ارجاع به يك آسيب شناس گفتار و زبان، يك مربي آموزش ناشنوايا ن يا آموزش هايي كه در زمينه بكارگيري وسايل خاص جهت استفاده بهتر از شنوايي به شما داده شود. چه زماني بايد تست پيگيري را انجام دهيم؟

اگر كودك شما در غربالگري شنوايي پذيرفته نشد، بايد فوراٌ يك تست پيگيري را انجام دهيد. بهترين دوره يادگيري زبان، شش ماه اول زندگي است.اگر مشكوك به اٌفت شنوايي كودكتان هستيد، قبل از سه ماهگي حتماٌ به يك شنوايي شناس مراجعه نمائيد. در صورتيكه بيمارستان يا مركز بهداشتي خاص، تست غربالگري را براي كودك شما انجام داد، در زمينه مراجعه به شنوايي شناس از آنها راهنمايي بگيريد. تا زماني كه كو دك به 6 ماهگي برسد بايد برخي خدمات مداخله اي را دريافت كرده باشد.

چرا غربالگري شنوا يي كودكان مهم است؟

تقريباً 2 تا 4 از هر 1000 كودك در آمريكا ناشنوا يا سخت شنوا به دنيا مي آيند. بنابراين كاهش شنوايي شايعترين ناتواني حين تولد است. بسياري از مطالعات نشان داده اند كه تشخيص زودرس كاهش شنوائي جهت تكامل گفتار، زبان و توانايي هاي شناختي و رواني – اجتماعي اهميت بسزا دارد . اگركاهش شنواي ي سريع تشخيص داده شود )بخصوص در اولين ماه زندگي(، درمان اغلب موفقيت آميز خواهد بود . به رغم پيشرفتهاي جديد تشخيصي، حتي در آمريكا هم هنوز يك كودك از هر چهار كودك متولد شده با كاهش شنوائي شديد تا سن 3 سالگي يا بيشتر تشخيص داده نمي شود. چه موقع شنوايي كودك بايد آزمايش شود؟ اولين فرصت جهت ارزيابي شنوا يي كودك در بيمارستان اندكي پس از تولد است.

اگر شنواي ي كودك قبل از ترك بيمارستان بررسي نشد، توصيه مي شود كه اين غربالگري دراولين ماه زندگي انجام شود. در صورتيكه نتايج شنوايي سنجي كاهش شنوايي را نشان دهد، در اسرع وقت ارزيابي هاي بيشتري را )ترجيحاً در عرض 3 تا 6 ماه اول زندگي( انجام دهيد.

آيا غربالگري شنواي ي نوزادان، ضروري است؟ در سالهاي اخير، سازمان هاي مختلف بهداشتي، جهت مشخص كردن اهميت غربالگري تمام نوزادان از نظر كاهش شنواي ي اقداماتي انجام داده اند. اهميت تشخيص زودرس ناشنوايي و كم شنوايي كودكان به لحاظ درماني و بازتواني به موقع و پيشگيري از ناتوانيهاي آنان ثابت شده است. غربالگري شنوايي چگونه انجام مي شود؟ دو آزمون جهت غربالگري كاهش شنوا يي نوزادان و شيرخواران انجام مي شود كه شامل OAE و ABR است. )emissions Otoacoustic) OAE شامل قرار دادن يك گوشي اسفنجي در مجراي گوش است كه پاسخ مناسب گوش به صدا را اندازه گيري مي كند.

در بچه هاي با شنواي ي طبيعي، يك »اكوي« قابل اندازه گيري هنگاميكه صدا از گوشي صادر مي شود، بايد توليد شود. اگر اكو ثبت نشود، مي تواند نشانه كاهش شنوا يي باشد. )response stem brain Auditory) ABR يك تست پيچده تر است. گوشي ها روي گوش قرار داده مي شوند و الكترودها روي سر و گوش گذاشته مي شوند. صدا از طريق گوشي ها صادر مي شود و در عين حال نحوه پاسخ مغز كودك شما را به صدا اندازه مي گيرند. اگر هريك از تست هاي فوق يك كاهش شنواي ي بالقوه را تشخيص دهد، ارزيابي و پيگيري توسط متخصص گوش و حلق و بيني را توصيه مي شود. عالئم كاهش شنوايي در كودكان كاهش شنوا يي مي تواند بعد از دوران نوزادي يا شيرخوارگي اتفاق بيفتد. در اين موارد، والدين، پدربزرگ و مادربزرگ ها و ساير مراقبين كودك اغلب اولين كساني هستند كه متوجه غير طبيعي بودن شنوايي كودك مي شوند. حتي اگر شنواي ي كودكتان در نوزادي بررسي شده باشد، درصورت داشتن عاليم زير كودكتان نياز به ارزيابي شنواي ي خواهد داشت:

● به هيچ وجه به صداي هاي بلند غير منتظره واكنش نشان ندهد.

● توسط صداهاي بلند بيدار نشود.

● سرخودرا در جهت صداي شما بر نگرداند .

● قادر به پيگيري يا درك جهت صدا نباشد.

● مشكل درتكامل گفتاري

● بلند صحبت كند يا از مهارت هاي زباني مناسب سن خود استفاده نكند. اگر كودك شما هريك از اين عالئم فوق را داشت، به پزشك خود گزارش دهيد. در صورتيكه كودك من كاهش شنوايي داشته باشد، چه اتفاقي مي افتد؟ كاهش شنوايي در اطفال مي تواند گذرا يا دائم باشد. كاهش شنوايي كودك بايد توسط پزشك براي رد مشكالت طبي اي كه مي تواند كاهش شنواي ي ايجاد كند، )مثل عفونت گوش، واكس زياد گوش، مشكالت مادرزادي و يا كاهش شنواي ي ژنتيكي( ارزيابي شود. اگر مشخص شود كه كاهش شنواي ي كودك دائمي است، ممكن است جهت تقويت صداهاي محيط براي كودكتان، سمعك توصيه شود.

دربعضي موارد، جراحي گوش مي تواند شنواي ي را تا حد زيادي برگرداند. براي كسانيكه انواعي از كاهش شنواي ي عميق را دارند كه از سمعك به اندازه كافي سود نمي برند، كاشت حلزون ممكن است درنظر گرفته شود. بر خالف سمعك، كاشت حلزون قسمت هاي آسيب ديده سيستم شنواي ي را ميان بر زده و مستقيماً عصب شنواي ي را تحريك م ي كند و به كودك اجازه مي دهد صداها را بلند تر و واضح تر بشنود. در صورتيكه كودك شما كم شنوا است، بايد مداخالت زودرس جهت پيشگيري از تاخير گفتار را جستجو كنيد.

مطالعات نشان داده اند كه باز تواني شنوايي تا سن 6 ماه از تاخير گفتار جلوگيري مي كند. ساير روشهاي ارتباطي مثل لب خواني وكالم اشاره نيز مي توانند در كنار سمعك يا كاشت حلزون يا به صورت مستقل استفاده شوند. در مواردي كه به طور مادرزادي مجراي گوش، پرده و استخوانچه هاي گوش مياني تشكيل نشده باشند )آترزي گوش(، به شرط آنكه ساختمانهاي گوش داخلي وجود داشته باشند، قسمتهاي فوق با عمل جراحي قابل بازسازي است.

برای مشاوره یا اطلاعات بیشتر با مشاورین ما در دکترسمعک اراتباط برقرار کنید

در پایان

آموزش گوش دادن یا توان‌بخشی شنوایی می‌تواند به برخی از افراد مبتلا به ناشنوایی یا کم شنوایی کمک کند تا توانایی دریافت و پردازش صدا و درک صحبت کردن را به صورت روان‌تری دریافت کنند.

دکتر سمعک با داشتن بهترین مشاورین و متخصصان گوش، حلق و بینی و شنوایی سنجی، بهترین خدمات را به تمامی عزیزانی که حس خوب شنیدن را می‌خواهند ارائه می‌دهد. اگر شما علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش درمانی دکترسمعک هستید؛ با ما تماس بگیرید.

مقاله ای که با عنوان « تست غربالگري شنوايي چيست؟ » مطالعه کردید، به طور اختصاصی برای وب سایت دکترسمعک گردآوری شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می‌باشد.

شما برای ارسال نظر باید اول وارد سایت شوید

ورود به سایت
۵ مقاله اخیر ۵ مقاله اخیر از این قسمت برای شما در دسترس است
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۸/۴
دکترسمعک
۱۴۰۱/۷/۲۶
محمد رجبی
۱۴۰۱/۷/۱۶
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۷/۸
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۶/۳۱
logo_dr-sammak