ما در دکترسمعک به کسانی که شنیدن با سمعک را ناکارآمد می دانند، از طریق مشاوره و همراهی حرفه ای کمک می کنیم که حس خوب شنیدن را زندگی کنند.

سمعک چیست و مزایای تقویت دوگوشی چه چیز هایی هستند

نویسنده : روشنک کشی زاده
۱۴۰۰/۹/۳
سمعک چیست و مزایای تقویت دوگوشی چه چیز هایی هستند

سمعک چیست و مزایای تقویت دوگوشی چه چیز هایی هستند

تیم تولید محتوای دکتر سمعک قصد دارد در این مقاله در مورد این که سمعک چیست و مزایای تقویت دوگوشی چه چیز هایی هستند مطالبی را برای شما عزیزان منتشر کند با ما تا انتهای مقاله همراه باشید

سمعک

مزایای تقویت دو گوشی چیست؟

به طور کلی مزایای تقویت دو گوشی به شرح زیر است:
اهمیت شنیدن، با دو گوش مثل دیدن با دو چشم است . بنابراین در صورت وجود افت شنوایی دو طرفه، بهتر است که از دو
سمعک استفاده شود.

استفاده از سمعک دو گوشی چه محاسنی دارد؟

* توانایی جهت یابی اصوات بهتر می شود.
* فهم گفتار در محیط های پر سر و صدا بهبود می یابد.
* صداها بهتر و راحت تر شنیده می شوند.
* احتمال نشنیدن صداها (محرومیت شنیداری) کم می شود.

به همین دلیل پیشنهاد استفاده از سمعک دو گوشی پیشنهاد میشود 

جهت یابی صدا مغز برای تعیین جهت صدا

جهت یابی صدا مغز برای تعیین جهت صدا به دو گوش نیاز دارد، به این ترتیب که با مقایسه ورودی های دو گوش، در
کسری از ثانیه جهت صدا را مشخص می نماید. مثالً شما می توانید جهت نزدیك شدن یك اتومبیل به سمت خود را تشخیص
دهید. این فرایند را جهت یابی صوتی می نامند. دلیل جهت یابی صوتی ، فاصله بین دو گوش است . مثالً صدای بوق اتومبیل
که در طرف چپ سر قرار گرفته، چند میلی ثانیه زودتر به گوش چپ می رسد و شدت این صدا در گوش چپ بیشتر از گوش
راست است.
به همین دلیل ما می فهمیم که اتومبیل از سمت چپ به طرف ما می آید. سر و صدای مزاحم با تجویز دو سمعک برای هر
دو گوش می توانید عملکرد طبیعی مغز را به حالت طبیعی برگردانید .

استفاده دو گوشی سمعک

در عین حال دراستفاده دو گوشی سمعک به تقویت کمتری در هر سمعک نیاز داریم، پس سر و صداها کمتر آزار دهنده می شوند. درضمن احتمال فیدبك (بازخورد صدا) سمعک
کاهش می یابد.

کاهش احتمال محرومیت شنیداری و تجوز سمعک دو گوشی

کاهش احتمال محرومیت شنیداری تجویز دو گوشی سمعک ، محرومیت شنیداری را کم می کند. با تجویز
یك گوشی سمعک به تدریج مغز قابلیت پردازش اطالعات در گوش فاقد سمعک را از دست می دهد. بنابراین ریسك
محرومیت شنیداری در این حالت باال می رود.

تعادل شنوایی با سمعک دو گوشی

در صورتی که از سمعک دو گوشی استفاده نمایید، شنوایی شما تعادل خواهد داشت که مغزشما اطالعات ورودی از تك تك
گوشی ها رادریافت کرده و آنها را با هم تلفیق می کند به همین خاطر است که احساس شنیدن در وسط سر اتفاق می افتد.
بنابراین اگر اطالعات دریافت شده توسط مغز ناقص باشد احساس شنوایی شما نیز احساس کاملی نخواهد بود. در صورت
استفاده از سمعک دو گوشی اگر مجهز به سیستم شنوایی استریو باشد، کیفیت صدای صاف تر، شفاف تر، طبیعی تر خواهید
داشت زیرا در سیستم های پخش موسیقی به حالت استریو، از بلندگو استفاده می شود. بنابراین کیفیت صدا صاف تر، طبیعی
تر و شفاف تر است.وقتی از سمعک دو گوشی استفاده می کنید نیز شرایط به همین صورت است، یعنی شما دریافت و درک
کاملتر و طبیعی تری از گفتار خواهید داشت.

مزایای استفاده از سمعک دو گوشی

1 .فهم بهتر گفتار:

تمرکز بر روی گفتار موردنظر در محیط ،با استفاده از سمعک دوگوشی راحت تر از سمعک تك گوشی خواهد بود. این بدان
معنی است که مغز شما می تواند بر روی محاوره ای که می خواهد بشنود، تمرکز بیشتری نماید. با توجه به تحقیقات انجام
شده افرادی که بطور مدام از دو سمعک استفاده می کنند گفتار و محاوره را مشخصا بهتر از افرادی که از یك سمعک استفاده
می کنند، درک خواهند کرد.

2 .درک بهتر در مجامع و موقعیت های پر سر و صدا:

فهم گفتار در شرایط شنیداری دشوار زمانی که از دو سمعک استفاده شود بهبود می یابد. برخی تکنولوژی های تقویت کنندگی
پیشرفته دو گوشی عملکرد بهتری در محیط پر سر و صدا نسبت به تکنولوژی های قدیمی تر خواهند شد.

3 .توانایی بیشتر جهت یابی صدا:


این توانایی جهت یابی نامیده می شود. جهت یابی امکان کشف جهت صدایی را که می شنوید، فراهم می آورد یعنی کسی
که با شما صحبت می کند، صدای ترافیك و....
یکی از مزیت های شنوایی دو گوشی ، قابلیت جهت یابی اصوات است. مغز شما قادر است با اندازه گیری تفاوت شدتی و
زمانی صدا بین دو گوش، جهت منبع صدا را شناسایی کند. این قابلیت در هنگام عبور از عرض خیابان برای تشخیص جهت
نزدیك شدن ماشین ها و یا در مهمانی ها برای تشخیص اینکه چه کسی و از کدام طرف شما را صدا زده است بسیار حائز
اهمیت می باشد. در صورتی که هر دو گوش فرد دچار افت شنوایی شود، این توانایی مختل شده و به منظور جبران آن می
بایست از دو سمعک استفاده نماید.


4 .کیفیت بهتر صدا:


شنیدن به طریق استریو باعث می شود که شما طبیعی ترین کیفیت صدا را بشنوید. با استفاده از دو سمعک میدان شنیداری
شما از 180 درجه )با یك سمعک( به 360 درجه )با دو سمعك( افزایش خواهد یافت. این میدان وسیع تر ،حس بهتری از
توازن و کیفیت صدا را فراهم می آورد.


5 .کیفیت تن صافتر:


عموماً استفاده از دو سمعک شدت صدای کمتری را نیاز دارد و این می تواند موجب کاهش اعوجاج، تولید مجدد بهتر اصوات
تقویت شده و کاهش مصرف باتری گردد.


6 .محدوده شنوایی وسیع تر:


شما با دو گوش اصوات دورتر را بهتر از یك گوش خواهید شنید. صدایی که از فاصله 3 متری با یك گوش به سختی شنیده
می شود با استفاده از دو گوش به راحتی تا فاصله 12 متری نیز شنیده خواهد شد.


7 .تشخیص بهتر اصوات:


در بیشتر مواقع با استفاده از تنها یك سمعک بیشتر سر و صداها و کلمات مشابه شنیده می شوند، اما با استفاده از دو سمعک
همانند دو گوش تمایز اصوات برای بیمار بسیار آسانتر خواهد شد.


8 .فعال نگاه داشتن هر دو گوش:


مطالعات نشان داده اند که اگر تنها از یك سمعک استفاده شود و گوش دیگر از صدا محروم بماند، فرایند و اصل "استفاده از
یکی و از دست دادن دیگری" رخ می دهد، که سبب شروع محرومیت شنوایی در گوش غیر تقویت شده و کاهش توانایی
تشخیص گفتار در آن می شود. این واقعیت گویای مشکلی است که روند موفقیت آمیز بودن استفاده ی باتاخیر از سمعک دوم
را متاثر می کند.
تحقیقات نشان داده است که با استفاده از تنها یك سمعک، گوش غیر تقویت شده رو به از دست دادن توانایی شنیدن و فهم
گفتار می رود. این پدیده از نظر کلینیکی اثر تحلیل شنیداری(Effect deprivation Auditory (نامیده می شود .
افرادی که از دو سمعک استفاده می کنند هر دو گوششان فعال باقی خواهد ماند.


9 .در شنیدن با دو سمعك خست گی شنیداری کمتر و گوش کردن خوشایندتر است:


اکثر افرادی که از دو سمعک استفاده می کنند اعالم کرده اند که گوش دادن و تمرین محاوره با استفاده از دو سمعک به
جای تنها یك سمعک لذت بخش تر است و علت این موضوع آن است که دیگر مجبور به محدود کردن شنیدن با گوش
بهتر نخواهند بود. در نتیجه شنوایی دو گوشی کمك می کند که گوش دادن برایشان آرامش بخش تر شود.


10 .احساس شنوایی متوازن:


شنوایی دو گوشی منجر به حس توازن دریافت اصوات خواهد شد که بدان اثر استریو اطالق می شود. شنوایی تك گوشی
احساسی را ایجاد می کند که گویی صوت تنها از یك گوش شنیده می شود، حتی زمانی که باقیمانده شنوایی در گوش مقابل
وجود دارد.


11 .راحتی بیشتر با اصوات بلند:


با تنظیم کنترل شدت در حد پایین تر روی هر دو سمعک تحمل اصوات بلند راحت تر می شود .


12 .کاهش فیدبك و سوت کشیدن:


با تنظیم کنترل شدت در حد پایین تر، امکان بازخورد صدای فیدبك تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.


13 .بهبود وزوز:


حدود 50 درصد از افراد دارای وزوز در گوشهایشان ، هنگامی که از دو سمعک استفاده کردند بهبودی را اظهار نمودند. اگر
این افراد تنها از یك سمعک استفاده کنند همچنان صدای وزوز در گوش بدون سمعک وجود خواهد داشت.


14 .رضایت بیمار:


تحقیقاتی که تا کنون انجام گرفته، نشان داده اند که بیش از 4 هزار نفر با کم شنوایی دو طرفه هنگام استفاده از سمعک در
دو گوش رضایت بیشتری را نسبت به استفاده از یك دستگاه الکتریکی داشتند.


چرا سمعك برای دو گوش بهتر از یك گوش است؟


اهمیت شنیدن، با دو گوش مثل دیدن با دو چشم است . بنابراین در صورت وجود افت شنوایی دو طرفه، بهتر است که از دو
سمعک استفاده شود. محاسن استفاده از سمعك دو گوشی عبارتند از:
* توانایی جهت یابی اصوات بهتر می شود.
* فهم گفتار در محیط های پر سر و صدا بهبود می یابد.
* صداها بهتر و راحت تر شنیده می شوند.
* احتمال نشنیدن صداها )محرومیت شنیداری( کم می شود.
جهت یابی صدا مغز برای تعیین جهت صدا به دو گوش نیاز دارد، به این ترتیب که با مقایسه ورودی های دو گوش، در
کسری از ثانیه جهت صدا را مشخص می نماید. مثالً شما می توانید جهت نزدیك شدن یك اتومبیل به سمت خود را تشخیص
دهید. این فرایند را جهت یابی صوتی می نامند. دلیل جهت یابی صوتی ، فاصله بین دو گوش است . مثالً صدای بوق اتومبیل
که در طرف چپ سر قرار گرفته، چند میلی ثانیه زودتر به گوش چپ می رسد و شدت این صدا در گوش چپ بیشتر از گوش
راست است.


شما عزیزان میتوانید از طریق این لینک با کارشناسان دکتر سمعک از طریق این لینک در ارتباط باشید و جهت خرید سمعک اقدام فرمایید.

در پایان

آموزش گوش دادن یا توان‌بخشی شنوایی می‌تواند به برخی از افراد مبتلا به ناشنوایی یا کم شنوایی کمک کند تا توانایی دریافت و پردازش صدا و درک صحبت کردن را به صورت روان‌تری دریافت کنند.

دکتر سمعک با داشتن بهترین مشاورین و متخصصان گوش، حلق و بینی و شنوایی سنجی، بهترین خدمات را به تمامی عزیزانی که حس خوب شنیدن را می‌خواهند ارائه می‌دهد. اگر شما علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش درمانی دکترسمعک هستید؛ با ما تماس بگیرید.

مقاله ای که با عنوان « سمعک چیست و مزایای تقویت دوگوشی چه چیز هایی هستند » مطالعه کردید، به طور اختصاصی برای وب سایت دکترسمعک گردآوری شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می‌باشد.

شما برای ارسال نظر باید اول وارد سایت شوید

ورود به سایت
۵ مقاله اخیر ۵ مقاله اخیر از این قسمت برای شما در دسترس است
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۸/۴
دکترسمعک
۱۴۰۱/۷/۲۶
محمد رجبی
۱۴۰۱/۷/۱۶
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۷/۸
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۶/۳۱
logo_dr-sammak