ما در دکترسمعک به کسانی که شنیدن با سمعک را ناکارآمد می دانند، از طریق مشاوره و همراهی حرفه ای کمک می کنیم که حس خوب شنیدن را زندگی کنند.

گوش و پارگی پرده گوش و عوارض آن

نویسنده : محمد رجبی
۱۴۰۰/۸/۳۰
گوش و پارگی پرده گوش و عوارض آن

گوش و پارگی پرده گوش و عوارض آن

بين اينكه صوتي قسمت جلوي پرده گوش را مرتعش سازد و يا اينكه قسمت عقب پرده گوش را حركت دهد تفاوت وجود دارد. وجود يك سوراخ ياحفره در پرده گوش باعث مي شودكه برخي اصوات به قسمت عقب پرده گوش برخورد نمايند. لذا اختالف و تفاوت بين صوت روي دو طرف پرده گوش كاهش مي يابد. در نتيجه نيرويي كه باعث ارتعاش پرده گوش مي گردد كاهش مي يابد. كاهش ارتعاش پرده گوش ناشي از پارگي به اندازه پارگي پرده گوش و سايز فضاي گوش مياني بستگي دارد. 

ما در دکنرسمعک تلاش میکنیم تا شما را با مباحث روز در این زمینه ها آشنا کنیم.

پرده گوش

يك سوراخ و پارگي كوچك روي پرده گوش همانند يك فيلتر پايين گذر عمل مي كند و بنابراين باعث كاهش شنوايي در فركانسهاي پايين مي شود زيرا فقط فركانسهاي پايين به فضاي گوش مياني خواهند رسيد و نيروي عمل آنها بر روي پرده گوش كاهش مي يابد.

يك سوراخ بزرگتر به محدوده فركانسي بيشتري اجازه رسيدن به فضاي گوش مياني خواهد داد و لذا اختالل شنوايي محدوده فركانسي بز رگتري را در بر مي گيرد. مطالعات كلينيكي و باليني روي اثر پارگي پرده گوش گربه نشان ميدهد كه اثر پارگي بر روي فركانسهاي پايين بيشتر است. اساسا يك سوراخ كوچك در پرده گوش باعث كاهش شنوايي در فركانسهاي زير 4 كيلوهرتز مي شود در حاليكه يك سوراخ بزرگتر فركانسهاي باالتر را نيز متاثر مي سازد. اثر پارگي بزرگ در پرده گوش تنها به تاثير رسيدن صوت به پشت پرده گوش محدود نمي شود . پارگي هاي بزرگ كه 2 بيشتر بخشهاي پرده گوش را درگير مي كنند بر روي حركت و ارتعاش دسته بزرگ استخوانچة چكشي نيز تاثير مي گذارند زيرا در اثر پارگي پرده گوش وضعيت تعليق و آويختگي دسته بزرگ استخوانچه چكشي از بين مي رود. اثرات پارگي پرده گوش بر روي آستانه شنوايي عالوه بر اندازه پارگي به جايگاه و محل قرارگيري پارگي روي پرده گوش نيز بستگي دارد.

مطالعه بر  روي حيوانات نشان داده است كه بيشترين اثر پارگي پرده گوش هنگامي است كه جايگاه پارگي در قسمت فوقاني يا خلفي 4 پرده گوش باشد و كمترين اثر پارگي پرده گوش هنگامي است كه جايگاه پارگي در بخش تحتاني - قدامي پرده باشد. مطالعات باليني و كلينيكي نيز با يافته هاي ناشي از مطالعات حيواني تطابق خوبي نشان مي دهد. بنابراين، در انسان يك پارگي بزرگ در پرده تمپان معموال 50 -40 دسي بل كاهش شنوايي ايجاد مي كند كه اغلب هم منحني اديوگرام آن به صورت صاف است. )يك كاهش شنوايي در حد 45 دسي بل درمحدوده فركانسهاي گفتار شبيه حالتي است كه فردي با شدت گفتار طبيعي از فاصله 5 /1 متري يا 5 فوتي باشما گفتگو كند.( هنگاميكه كل پرده گوش دچار پارگي شود و از بين برود كاهش شنوايي به حد 60 دسي بل مي رسد )شبيه حالتي كه از فاصله 10 سانتيمتري با شما صحبت شود.

 رفلكس آكوستيك گوش مياني نيز در فردي كه مبتال به پارگي پرده گوش مي باشد قابل ثبت ن يست زيرا سفتي و سختي گوش مياني، كه از انقباض عضله استاپديوس ناشي مي شود، تاثير در امپدانس آكوستيكي گوش در فركانس آزمايشي ندارد.تيمپانوگرام درگوش مبتال به پارگي پرده گوش به صورت خط صاف است زيرا فشار موجود در كانال گوش به فضاي گوش مياني انتقال داده مي شود و در نتيجه تغييري در امپدانس آكوستيكي گوش ايجاد نمي كند

پارگی پرده گوش باعث ناشنوایی افراد نمی شود. پرده گوش قسمتی از ساختار گوش ما محسوب می شود که گوش خارجی را از گوش میانی جدا می کند. این پرده در اصل بافت شفافی است که امکان حرکت دارد و می تواند صدا را تقویت کند و به گوش داخلی برساند تا بتوانیم آن را بشنویم. بسایری از افراد تصور می کنند که اگر پرده گوش شان آسیب ببیند، کامال ناشنوا خواهند شد در حالی این پرده فقط 30 درصد در شنوایی ما موثر است و اهمیت آن در قدرت شنیدن نیست، چون ناشنوایی در اثر تخریب عصبی اتفاق می افتد نه پاره شدن پرده گوش. پرده گوش در اصل نقش شگرفی در سطح شنیداری فرد ندارد اما نقش های مهم دیگری را به عهده دارد.

وجود پرده گوش برای جلوگیری از ابتال به عفونت های گوش میانی که می تواند صدمه های مهمی به گوش بزند، اهمیت زیادی دارد؛ به این معنی که اگر کسی استخوانچه های گوش خود را از دست بدهد، 80 درصد در کاهش شنوایی او تاثیر دارد، ولی اگر عفونت به گوش داخلی و میانی برسد، احتمال این که شنوایی صددرصد از بین برود،بسیار زیاد است. به دلیل نقش مهمی که پرده گوش در پیشگیری از ابتالی این عضو به عفونت دارد، باید به خوبی از آن محافظت نمود.

اگر پرده گوش دچار آسیب شود، باید حتما آن را ترمیم کنیم. مهم ترین عامل در پارگی پرده گوش، ضربه های ناشی از تصادف یا برخورد با گوش است. این برخورد با پرده گوش می تواند مستقیم مثال با فرو بردن جسم خارجی ای مثل سنجاق سر، خودکار یا حتی گوش پاک کن به داخل گوش و یک حرکت ناگهانی باشد.گاهی این آسیب ناشی از کار و آسیب بیرونی است که در جوشکار ها، غواص ها، چترباز ها و. .. اتفاق می افتد؛زیرا در زمان انجام چنین کارهایی، فشاری از بیرون وارد گوش می شود که پرده را دچار آسیب می کند.

حتی در نزاع های خیابانی، خوردن سیلی یا مشت به گوش و تصادف با اتومبیل، هر نوع ضربه به سر، سقوط از ارتفاع و حضور در مکانی که در آنجا انفجاری صورت گیرد به عنوان مثال در جنگ ها، می تواند باعث آسیب و پارگی پرده گوش شود. انفجارهای صورت گرفته در چهارشنبه سوری هم می تواند عالوه بر خطرهای دیگری که دارد، باعث پاره شدن پرده گوش شود. اگر شستشوی گوش هم به وسیله فرد ناآشنایی انجام شود یا آب با فشار داخل گوش شود، می تواند باعث آسیب این عضو شود. مهم ترین عامل درونی که می تواند باعث آسیب پرده گوش شود، عفونت هاست و در کسی که از کودکی در معرض عفونت های گوش است، این اتفاق شایع است.

عفونت های گوش دو علت دارد؛ یا ناشی از التهاب مخاطی گوش میانی است یا اختالل هایی که در شیپوراستاش ممکن است، وجود داشته باشد. شیپوراستاش مجرایی است که حلق را به گوش متصل می کند و باعث تنظیم فشار داخل گوش می شود، حاال اگر شیپوراستاش بسته شود، به افزایش فشار و درنهایت پارگی پرده گوش منجر خواهد شد؛ یعنی اول التهاب ایجاد می شود، بعد عفونت بروز می کند و عفونت هم التهاب و آسیب پرده گوش را به دنبال خواهد داشت.

تا زمانیکه عفونت وجود داشته باشد، متاسفانه ترمیم پرده گوش امکان پذیر نیست به همین دلیل قبل از جراحی، باید التهاب و عفونت گوش حتما برطرف شود. پاره شدن پرده گوش در کودکان نیز بیشتر ناشی از عفونت ه ا و در سنین باالتر به دنبال تروما و ضربه ها ایجاد خواهد شد. نشانه پارگی پرده گوش که بیمار متوجه آن می شود، می تواند افت شنوایی، حس صدایی مثل حرکت باد در گوش، درد، خونریزی و ترشح از گوش باشد و اگر در اثر ضربه این اتفاق افتاده باشد، بیمار دچار سرگیجه نیز خواهد بود. اکثر افرادی که دچار این مشکل می شوند، ناگهان احساس می کنند گوششان کیپ شده و نمی توانند صداها را به درستی بشنوند. در صورتی که فرد یکی از عالئم فوق را دارا باشد، باید حتما به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کند تا معاینه های الزم انجام گیرد. اگر مشکل واقعا آسیب پرده گوش باشد، متخصص، ابتدا اندازه سوراخی که ایجاد شده بررسی خواهد کرد؛ زیرا در درمان بسیار تعیین کننده است.

اگر سوراخ پرده گوش کوچک باشد، معموال خودبه خود ترمیم خواهد شد؛ البته به شرط این که عفونت وجود نداشته باشد.اگر اندازه سوراخ پرده گوش بیشتر از یک چهارم سطح پرده را شامل شود، معموال به درمان با روش جراحی توصیه می گردد، اما ذکر این نکته نیز ضروریست که پرده گوش ترمیم شده همیشه نازک تر از پرده گوش اولیه است و به همین دلیل صدمه پذیرت ر هم می شود. از اینرو افرادی که دچار پارگی پرده گوش شده اند، باید بیشتر مراقب گوش خود باشند.

ممنون از شما که وقت خود را در اختیار دکترسمعک قراردادید.

در پایان

آموزش گوش دادن یا توان‌بخشی شنوایی می‌تواند به برخی از افراد مبتلا به ناشنوایی یا کم شنوایی کمک کند تا توانایی دریافت و پردازش صدا و درک صحبت کردن را به صورت روان‌تری دریافت کنند.

دکتر سمعک با داشتن بهترین مشاورین و متخصصان گوش، حلق و بینی و شنوایی سنجی، بهترین خدمات را به تمامی عزیزانی که حس خوب شنیدن را می‌خواهند ارائه می‌دهد. اگر شما علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش درمانی دکترسمعک هستید؛ با ما تماس بگیرید.

مقاله ای که با عنوان « گوش و پارگی پرده گوش و عوارض آن » مطالعه کردید، به طور اختصاصی برای وب سایت دکترسمعک گردآوری شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می‌باشد.

شما برای ارسال نظر باید اول وارد سایت شوید

ورود به سایت
۵ مقاله اخیر ۵ مقاله اخیر از این قسمت برای شما در دسترس است
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۸/۴
دکترسمعک
۱۴۰۱/۷/۲۶
محمد رجبی
۱۴۰۱/۷/۱۶
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۷/۸
روشنک کشی زاده
۱۴۰۱/۶/۳۱
logo_dr-sammak